📌 Μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων

Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη:

1. τα άρθρα δέκατο, ενδέκατο και δωδέκατο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (90 Α΄),

2. το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),

3. τα άρθρα ένατο, δέκατο και ενδέκατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (83 Α΄),

4. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύουν,

5. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

6. το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση τηςτο άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση τηςνομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-γανα (Α΄ 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ μετην παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

7. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανά-ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145), όπωςισχύει,

8. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»(Α΄ 168), όπως ισχύει,

9. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-μικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερο στο αρχείο

ΦΕΚ 17719

 

0
0
0
s2smodern